Musta tausta

Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste 
Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin kaupunginorkesterin -verkkosivustoa. Sivuston osoite on https://helsinginkaupunginorkesteri.fi

Sivustoa koskevat lain säädökset 
Tämä sivusto on julkaistu aiemmin kuin 23.9.2018. Sivuston tulee täyttää lain edellyttämät saavutettavuuden vaatimukset 23.9.2020 päättyvän siirtymäajan jälkeen.   

Kaupungin tavoite 
Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsingin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG ohjeiston mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista. 

Vaatimustenmukaisuustilanne 
Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG v2.1 -tason AA mukaisesti seuraavin havaituin puuttein. 

Ei-saavutettava sisältö 
Jäljempänä mainittu sisältö ei vielä täytä kaikkia lain asettamia saavutettavuusvaatimuksia.  

Havaitut puutteet 
Sivustolla havaittiin raportin mukaisesti  kriittisiä tai merkittäviä puutteita ja ne korjattiin vuoden 2019 aikana. Vähäisiksi määritellyt puutteet korjataan syksyllä 2020 käyttöön otettavan Drupal 8 -alustan myötä. Jäljempänä luetellaan korjaamatta olevat, vähäisemmiksi määritellyt puutteet. Korjatut puutteet ovat löydettävissä saavutettavuusraportista.
https://helsinginkaupunginorkesteri.fi/sites/default/files/2024-04/saavutettavuustestausraportti_kaupunginorkesteri.pdf 


1. Epäselviä linkkitekstejä 
Sivustolla on useita linkkitekstejä, jotka eivät täytä WCAG-standardin vaatimuksia. Linkkitekstin tulisi itsenäisenä elementtinä kertoa sen tarkoitus siten, että se on ymmärrettävissä ilman linkin visuaalista kontekstia. Sivuilla on esimerkiksi linkkejä "Lue lisää" tai "Osta liput". Näiden linkkien ymmärtäminen vaatii niiden kontekstin havaitsemista.

2. Englanninkielinen hyppylinkki
Sivun alussa on saavutettavuusvaatimusten mukainen hyppylinkki, jonka avulla ruudunlukuohjelman käyttäjät voivat ohittaa sivujen yläosan toistuvan navigointiosion. Linkki on kuitenkin nimetty englanniksi "Skip to content". Jos käyttäjä ei osaa englantia riittävän hyvin, linkin merkitys jää ymmärtämättä.

3. Englanninkielisiä elementtien kuvauksia
Lomakekentillä on WCAG standardin mukaiset nimet ruudunlukuohjelmien käyttäjiä varten, mutta kentät on kuvattu englanniksi. Näin ollen ilman visuaalista käyttöliittymää toimivien ruudunlukuohjelman käyttäjien voi olla vaikea ymmärtää kenttien tarkoitusta etenkin kun toimintoon ei liity toimintaohjeita, vaan käyttäjän oletetaan ymmärtävän toiminnon käyttötapa.
 

Puutteiden korjaus 
Kaupunginorkesterin sivuston siirtyessä syksyn 2020 aikana Drupal 8-alustalle pyritään mahdollisimman pikaisesti korjaamaan linkkitekstien, hyppylinkin ja elementtien kuvauksia koskevat puutteet.

Tiedon saanti saavutettavassa muodossa 
Mainituista puutteista johtuen saavuttamatta jäävää sisältöä voi pyytää tämän sivuston ylläpitäjältä.   

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Helsingin kaupunginorkesteri
Musiikkitalo, Mannerheimintie 13 A, Helsinki
PL 10403, 00099 Helsingin kaupunki
Puh (09) 3102 2700
helsinki.philharmonic@hel.fi

Saavutettavuusselosteen laatiminen 
Tämä seloste on laadittu 31.8.2020 ja sitä on viimeksi päivitetty 7.9.2020. 

Saavutettavuuden arviointi 
Saavutettavuuden arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, jotka pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa.  
Saavutettavuus on tarkistettu ulkopuolisen asiantuntijan suorittamana auditointina sekä itsearviona.  
Saavutettavuus on tarkistettu käyttäen ohjelmallista saavutettavuustarkistusta sekä sivuston ja sisällön manuaalista tarkistusta. Ohjelmalliset tarkistukset on suoritettu käyttäen Google Chrome selaimen Lighthouse arviointityökalua, Deque Systems Inc. valmistamaa axe selainlaajennosta, sekä Siteimprove selainlaajennosta.  
Arviointityökalujen raportoimat epäkohdat on tarkastettu ja tarvittaessa korjattu. 
Ulkopuolisen asiantuntija-auditoinnin on suorittanut Annanpura Oy. Auditointiraportti on ladattavissa osoitteesta: https://helsinginkaupunginorkesteri.fi/sites/default/files/2024-04/saavutettavuustestausraportti_kaupunginorkesteri.pdf 

Saavutettavuusselosteen päivittäminen 
Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa, sekä määräajoin suoritettavalla tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä. 

Palaute ja yhteystiedot 
Helsingin kaupunginorkesteri -sivuston saavutettavuudesta vastaa  

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala / Helsingin kaupunginorkesteri
Helsingin kaupunginorkesteri
Musiikkitalo, Mannerheimintie 13 A, Helsinki
PL 10403, 00099 Helsingin kaupunki
Puh (09) 3102 2700
helsinki.philharmonic@hel.fi

Ilmoittaminen ei-saavutettavasta sisällöstä 
Mikäli käyttäjä kokee, etteivät saavutettavuuden vaatimukset kuitenkaan täyty, voi tästä tehdä ilmoituksen sähköpostilla helsinki.philharmonic@hel.fi tai palautelomakkeella https://helsinginkaupunginorkesteri.fi/fi/palaute 

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa 
Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja sähköpostilla helsinki.philharmonic@hel.fi tai palautelomakkeella 
https://helsinginkaupunginorkesteri.fi/fi/palaute 
Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.  

Saavutettavuuden oikeussuoja, Täytäntöönpanomenettely 
Mikäli henkilö kokee, ettei hänen ilmoitukseensa tai tiedusteluunsa ole vastattu tai vastaus ei ole tyydyttävä, voi asiasta tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi 
Puhelinvaihde  0295 016 000
Avoinna: ma-pe klo 8.00 – 16.15 
 

Helsingin kaupunki ja saavutettavuus 
Helsingin kaupungin tavoitteena on olla kaikille esteetön ja saavutettava kaupunki. Kaupungin tavoitteena on, että Helsingissä on kaikkien kaupunkilaisten mahdollisimman helppo liikkua ja toimia ja että kaikki sisältö ja palvelut olisivat kaikkien saavutettavissa.  
Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen.  
Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti. 

Vammaiset ja avustavien teknologioiden käyttäjät 
Kaupunki tarjoaa neuvontaa ja tukea vammaisille ja avustavien teknologioiden käyttäjille. Tukea on saatavilla kaupungin sivuilla ilmoitetuista neuvontasivuilta sekä puhelinneuvonnasta.  
 

Saavutettavuusselosteen hyväksyntä 
Tämän selosteen on hyväksynyt 7.9.2020
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Helsingin kaupunki