Musta tausta

Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Helsingfors stadsorkesters webbplats. Webbplatsens adress är https://helsinginkaupunginorkesteri.fi

 

Lagstiftning som berör webbplatsen 

Webbplatsen har publicerats tidigare än den 23.9.2018. Webbplatsen bör uppfylla tillgänglighetskraven i lagstiftningen efter övergångsperioden som upphör den 23.9.2020.

 

Stadens mål

I de digitala tjänsternas tillgänglighet har Helsingfors som mål att i enlighet med WCAG-riktlinjerna uppnå minst nivå AA, eller bättre, om det rimligen är möjligt.

 

Fullgörandestatus

Denna webbplats uppfyller de kritiska tillgänglighetskrav som ställs i lagen enligt WCAG v2.1-kriterierna på nivå AA med följande uppmärksammade brister.

 

Icke-tillgängligt innehåll

Det nedan nämnda innehållet uppfyller inte ännu lagstiftningens alla tillgänglighetskrav.

 

Uppmärksammade brister

I enlighet med rapporten hittades på webbplatsen kritiska eller betydande brister, och dessa korrigerades under år 2019. Brister som har definierats vara av ett mindre slag korrigeras i samband med att man hösten 2020 tar i bruk Drupal 8 - plattformen. Här nedan listas brister som har definierats vara av ett obetydligt slag och som inte har korrigerats. Korrigerade brister är meddelade i tillgänglighetsrapporten. 

https://helsinginkaupunginorkesteri.fi/sites/default/files/annanpura_saavutettavuustestausraportti_kaupunginorkesteri.pdf  


1. Oklara länktexter

Flera länktexter uppfyller inte WCAG-standardets krav. En länktext är ett självständigt element som bör berätta om sin funktion på ett sätt som är förståeligt även utan länkens visuella kontext. På sidan finns exempelvis länkarna ”Läs mera” och ”Köp biljett”. För

att förstå dessa länkar förutsätts att man ser deras kontext.
 

2. Hyperlänk på engelska
I sidans början finns i enlighet med tillgänglighetskraven en hyperlänk med vars hjälp tjänstens användare inte behöver gå vidare via den navigationssektion som befinner sig i sidans överdel. På engelska har länken fått namnet ”"Skip to content”. Om användaren inte behärskar engelska tillräckligt bra kan länkens betydelse vara oklar.

 

3. Elementbeskrivningar på engelska
I enlighet med WCAG-standardet har blankettfälten namn för att bistå användare som använder ett skärmläsningsprogram, men fälten är på engelska. Användare utan tillgång till ett skärmläsningsprogram med grafiskt användargränssnitt kan ha svårt att förstå fälten framförallt om funktionen saknar bruksanvisningar därför att användaren förutsetts förstå hur funktionen används. 

 

Korrigering av bristerna

Då Helsingfors stadsorkester under hösten 2020 tar i bruk Drupal 8 - plattformen eftersträvas att så snabbt som möjligt korrigera de brister som har observerats i samband med länktexterna, hyperlänken och elementbeskrivningarna.


Begär information i tillgängligt format

Om användaren på grund av ovannämnda brister inte har tillgång till allt av webbplatsens innehåll kan hen begära det av den instans som upprätthåller  webbplatsen: 

Kultur- och fritidssektorn
Helsingfors stadsorkester
Musikhuset, Mannerheimvägen 13 A, Helsingfors
PB 10403, 00099 Helsingfors stad
Tel. (09) 3102 2700
helsinki.philharmonic@hel.fi

 

Utarbetande av tillgänglighetsutlåtandet

Detta utlåtande har utarbetats den 31.8.2020 och senast uppdaterats den 7.9.2020.

 

Utvärdering av tillgängligheten

I utvärderingen av tillgängligheten har man följt Helsingfors stads arbetsinstruktion och metoder för att säkra webbplatsens tillgänglighet i alla arbetsskeden.

 

Tillgänglighetens kontroll och revision har utförts av en utomstående expert. Även egenbedömning har använts i utvärderingen av tillgängligheten.

Tillgängligheten har kontrollerats med hjälp av programmatisk tillgänglighetskontroll samt manuell kontroll av webbplatsen och innehållet. De programmatiska kontrollerna har utförts med Google Chrome-webbläsarens testverktyg Lighthouse, det av Deque Systems Inc. skapade webbläsartillägget axe samt Siteimproves webbläsartillägg.

Av testverktygen rapporterade brister har kontrollerats och vid behov korrigerats.

Extern expertrevision har utförts av Annapura Oy. Revisionsrapporten går att ladda ner  här:

https://helsinginkaupunginorkesteri.fi/sites/default/files/2024-04/saavutettavuustestausraportti_kaupunginorkesteri.pdf 

 

Uppdatering av tillgänglighetsutlåtandet

Webbplatsens tillgänglighet sörjs för med hjälp av kontinuerlig tillsyn då tekniken eller innehållet ändras. samt med regelbundna kontroller. Detta utlåtande uppdateras i samband med ändringar i webbplatsen och kontroller av tillgängligheten. 

 

Feedback och kontaktuppgifter

Ansvarig för Helsingfors stadsorkesters webbplats tillgänglighet är

Kultur och fritidssektorn / Helsingfors stadsorkester
Helsingfors stadsorkester
Musikhuset, Mannerheimvägen 13 A, Helsingfors
PB 10403, 00099 Helsingfors stad
Tel. (09) 3102 2700
helsinki.philharmonic@hel.fi

 

Anmäl icke-tillgängligt innehåll

Om användaren upplever att tillgänglighetskraven trots allt inte uppfylls kan hen göra en anmälan per e-post helsinki.philharmonic@hel.fi eller med feedback-formuläret https://helsinginkaupunginorkesteri.fi/fi/palaute

 

Begär information i tillgängligt format

Om användaren upplever att hen inte får webbplatsens innehåll i ett tillgängligt format kan informationen begäras per e-post helsinki.philharmonic@hel.fi eller med feedback-formuläret https://helsinginkaupunginorkesteri.fi/fi/palaute

Förfrågningar eftersträvas att besvaras inom rimlig tid. 

 

Tillgänglighetens rättsskydd, Verkställighetsförfarande

Om personen upplever att hen inte får svar på en anmälan eller förfrågan, eller att svaret inte är tillfredsställande, kan hen göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats meddelas i detalj hur ärendet handläggs.

 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillgänglighetskrav.fi

saavutettavuus@avi.fi

Telefonväxel: 0295 016 000

Öppet: mån.–fre. kl. 8.00–16.15

 

Helsingfors stad och tillgänglighet

Helsingfors stad har som mål att vara en stad som är tillgänglig för alla. Stadens mål är att det bör vara enkelt för alla stadsbor att få röra sig och agera i Helsingfors, och att allt innehåll och alla tjänster är tillgängliga för alla.

Staden främjar tillgängligheten inom de digitala tjänsterna genom att förenhetliga publiceringsarbetet och ordna tillgänglighetsutbildningar för sina anställda.

Webbplatsernas tillgänglighet följs upp kontinuerligt i samband med underhållet av webbplatserna. Staden reagerar omedelbart på brister som uppdagas. Behövliga ändringar eftersträvas att genomföras så snabbt som möjligt.

 

Personer med funktionsnedsättning och användare av hjälpmedelsteknik

Staden erbjuder rådgivning och stöd för personer med funktionsnedsättning och användare av hjälpmedelsteknik. Stöd finns att tillgå på stadens webbsidor via rådgivningssidorna och telefonrådgivningen.

 

Godkännande av tillgänglighetsutlåtande  
 

Detta utlåtande är godkänt den 7.9.2020

Kultur- och fritidssektorn

Helsingfors stad