Musta tausta

Dynamik

En människa kan tiga, tala tyst, tala vanligt eller ropa. Meningen i det som sägs är beroende av röstens styrka, alltså dess dynamik. Att växla mellan olika dynamiska styrkor är ett av musikens mest betydande uttrycksmedel.

Ett ords betydelse kan variera beroende på röststyrkan. Vad betyder exempelvis ordet mamma då man viskar det, uttalar det eller ropar det - eller bara tänker det, utan att säga det högt? Växlingen i röststyrka har att göra med våra känslolägen. Också i musiken skapar man och upplöser spänning genom att växla mellan olika dynamiska styrkor.

Dynamik under renässanssen
I renässansens polyfona musik har varje stämma en självständig roll och därför är också stämmans frasering och dynamik rätt självständig. Dynamiken är inte utskriven. Texten och musikens innehåll gav vinkar om den dynamiska styrka som skulle kunna användas.

Dynamik under barocken
Under barocken föddes terrassdynamiken, alltså en växling mellan att spela starkt (forte, f) och tyst (piano, p). En del av detta skrevs ut i noterna, men det mesta kom man överens om muntligt musiker emellan. Val av dynamiska styrkor kunde också bottna i vissa konventioner.

Dynamik under klassicismen
Under klassicismen ersattes barockens terassdynamik av crescendo och diminuendo, alltså tilltagande och avtagande ljudstyrka. Tangentinstrumenten cembalo och klavikord ersattes med pianofortet. På pianofortet kunde skapa dynamiska skillnader genom att reglera styrkan i beröringen.

Dynamik under romantiken
Orkestrarnas storlek och den utvidgade instrumentsammansättningen gjorde det möjligt att arbeta med extrema dynamiska nyanser. Man krävde en väldigt tyst eller en väldigt kraftig ljudstyrka. Mycket långa tilltagande (crescendo) och avtynande (diminuendo) linjer blev populära.

Dynamik under impressionismen
I de olika fragmentens och motivens textur blir dynamiken allt mera detaljerat utskriven. Detta ger de individuella orkestermusikerna ett större personligt ansvar att förverkliga det som tonsättaren skrivit i noterna.

Dynamik under ekspressionismen
Extrema dynamiska beteckningar är ett sätt att uttrycka extrema erfarenheter. Då uttrycket blir intensivt kan varje not ha sin egen ljudstyrka, och totalt motsatta dynamiska angivelser kan gälla för nästa not eller för de noter som klingar samtidigt. Dynamiken var ett av de viktigaste sätten att ange önskat uttryck, men det var samtidigt starkt bundet till även andra uttrycksmedel.

Dynamik under vår tids musik
I skapandet av dynamik används alla symfoniorkesterns möjligheter samt ibland också ljudteknik. Med hjälp av ljudstyrkan kan man bidra till att skapa musikaliska spänningar och deras upplösningar, men också skapa effekter av akustisk rymd.

Musikens element
Musikens tidsperioder