Credit Jaakko Paarvala

Integritetspolicy

Helsingfors stadsorkesters webbtjänsts praxis för datasäkerhet

Helsingfors stad behandlar personuppgifter endast om det är nödvändigt för att förverkliga stadens

verksamheter och det finns en laga grund. I behandling av personuppgifter följer Helsingfors stad EU:s direktiv för datasäkerhet (2016/679) och dataskyddslagen (1050/2018). Personuppgifter sparas endast så länge som det är nödvändigt för den ändamålsenliga behandlingen.

Insamling av personuppgifter

På webbsidan www.helsinginkaupunginorkesteri.fi och i HKO Screen-appen samlas in följande information om sidans besökare: namn, kontaktuppgifter såsom epostadress och postadress, och typ av beställd nyhetsbulletin.

Av dem som anmäler sig till provspelning samlar vi dessutom in information om födelsetidpunkt och telefonnummer och ansökningens uppgifter, bl.a. ansökt plats, information om ackompanjatör samt CV eller information gällande studier och arbetslivserfarenhet.

Det är också möjligt att vi i samband med användningen av tjänsten samlar in teknisk information som kan kopplas till dig. Den tekniska information som samlas in innehåller bl.a. följande grupper av personuppgifter:

  • Logguppgifter och tidstämpel för bruk av tjänsten
  • Uppgifter om browser och operativsystem
  • Av webbanalytiken samlade uppgifter om besök i tjänsten, t.ex. besökets tidpunkt och besökta webbsidor, samt uppgifter om browser
  • Apparatidentifiering, t.ex. terminalens modell och individuell apparat- och/eller cookie-identifiering
  • Uppgifter om i HKO Screen-appen utförda uppköp

Varför behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för följande syften:

1. Marknadsföring och skötsel av kundrelation

Vi sänder på beställning en nyhetsbulletin med bl.a. information om kommande evenemang och förmåner. Nyhetsbulletinens beställares personuppgifter handhas av Gruppo Software Oy. Vi sänder en gång i året en säsongbroschyr samt eventuellt annat informativt material åt beställare av säsongbroschyren. Säsongbroschyrens beställares personuppgifter handhas av DM-Database Oy. Behandlingen av personuppgifterna bygger på kundens medgivande. Du kan när som helst annullera marknadsföringstillståndet genom att skriva ut dig ur distributionslistan. Detta sker genom att öppna den länk som finns i nyhetsbulletinen, sända epost till adressen helsinki.philharmonic@hel.fi eller genom att ringa till numret 09 310 22700. Du kan radera ditt HKO Screen-konto genom att skicka ett e-postmeddelande till helsinki.philharmonic@hel.fi eller genom att ringa 09 310 22700.

2. Utveckling av tjänsten och datasäkerhet

Vi behandlar personuppgifter även för att garantera tjänstens datasäkerhet, samt för att kunna utveckla tjänstens kvalitet och dess nya egenskaper. Behandlingen av de tekniska personuppgifterna baseras på en legitim nytta för att vi skall kunna garantera att servicens datasäkerhet är på en tillräcklig nivå, och också för att ge oss tillräcklig information för att kunna vidareutveckla tjänsten.

3. Anmälningar till provspelningar

Anmälningen till provspelning till Helsingfors stadsorkesters lediga arbetsplatser sker med Muvac. För att kunna använda Muvac-systemet måste du ange en e-postadress till systemet. Muvacs användarvillkor finns i länken här.

Dataskyddsbeskrivning 

EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679), artiklarna 13 och 14 

Kundregister för stadsorkesterns biljettförsäljning 

Personuppgiftsansvarig 

Den personuppgiftsansvarige är kultur- och fritidsnämnden som per 27.3.2018, § 71, har delegerat den personuppgiftsansvariges uppgifter till kulturdirektören. 

Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

Syftet med behandlingen av personuppgifterna är att ordna Helsingfors stadsorkesters biljettförsäljning: försäljning av säsongskort och enskilda konsertbiljetter, det vill säga engångsbiljetter, och sändning av servicemeddelanden i anslutning till biljettförsäljningen. 

Personuppgifter behandlas också för att upprätthålla kundrelationen med Helsingfors stadsorkester och för att marknadsföra orkesterns tjänster för dem som gett tillstånd för marknadsföring. 

Ändamål med behandlingen 

Personuppgifter behandlas i den omfattning som är nödvändig för biljettförsäljningen i biljett Tixly Sweden AB:s försäljningssystem som förvaltas av Helsingin Musiikkitalo Oy. Helsingfors stadsorkester behandlar personuppgifter för att ordna och utveckla orkesterns publika tjänster samt marknadsföringskommunikation och kundservice. 

Rättslig grund för behandling av personuppgifter 

Artikel 6.1 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning: Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål. 6.1 b:  Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part. Biljetten är ett avtal mellan evenemangsarrangören (Helsingfors stadsorkester) och kunden. 

Central lagstiftning 

  • EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016) 
  • Dataskyddslagen (1050/2018) 

Vilka personuppgifter om dig behandlar vi? 

Om registrerade privatpersoner behandlar vi identifierings- och kontaktuppgifter och födelsedatum och om företags- och samfundskunder behandlar vi identifierings- och kontaktuppgifter samt uppgifter om betalningsmetod. 

Hur samlar vi in personuppgifter?  

Uppgifterna fås från den registrerade själv, det vill säga från kunderna som köper biljetter: privatpersoner, företag och samfund.   

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?  

Inget regelmässigt utlämnande av personuppgifter. 

Personer som behandlar personuppgifterna 

Var och en av Musikhusets huvudaktörer (Helsingfors stadsorkester, Radios symfoniorkester och Konstuniversitetets Sibelius-Akademi) är personuppgiftsansvarig för kundregistret för sin egen biljettförsäljning för de personuppgifter i fråga om vilka aktören bestämmer behandlingens ändamål och metoder i enlighet med Europeiska unionsrätten eller medlemslandets lagstiftning.  

Uppgifterna i kundregistret för Helsingfors stadsorkesters biljettförsäljning behandlas av orkestern själv och behandlingen i den omfattning som är nödvändig för biljettförsäljningen sköts av Helsingin Musiikkitalo Oy. Personuppgiftsbiträden som lyder under dessa är Tixly Sweden AB som ansvarar för det tekniska biljettförsäljningssystemet och webbutikens utförande samt Compass Group (Musikhusets restaurang), Avarn Oy som ansvarar för säkerheten i Musikhuset och Cuuma Communications Oy, som är leverantör för samtalscentersystemet. 

Överförs dina personuppgifter utanför EU och EES?  

Som personuppgiftsbiträde får Musikhuset endast överföra personuppgifter till områden utanför EU/EES om kommissionen har beslutat att området säkerställer en adekvat skyddsnivå i enlighet med artikel 45 i dataskyddsförordningen. Som personuppgiftsbiträde ansvarar Musikhuset för att överföringar endast görs med iakttagande av skyddsåtgärderna enligt kapitel 5 i dataskyddsförordningen.  

Hur länge förvarar vi dina personuppgifter? 

Personuppgifterna förvaras under den tid som kundrelationen pågår, dock så att inaktiva kunder raderas från systemet tre (3) år efter det senaste köpet.  

Automatiserat beslutsfattande och profilering 

Automatiserat beslutsfattande och profilering används inte i anslutning till behandlingen av personuppgifterna. 

Dina rättigheter i samband med behandlingen av dina personuppgifter 

Den registrerades rättigheter och anvisningarna om utövande av dem finns på: 

https://www.hel.fi/sv/beslutsfattande-och-forvaltning/information-om-helsingfors/dataskydd-och-informationshantering/dataskydd/den-registrerades-rattigheter-och-hur-man-kan-havda-dem 

Rätt att få insyn i uppgifterna (den registrerades rätt till tillgång, artikel 15) 

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som behandlas om dig och vilka uppgifter som har lagrats om dig. Staden ska lämna uppgifterna utan onödigt dröjsmål, senast inom en månad efter att ha mottagit begäran. Tidsfristen får vid behov förlängas med högst två månader om begäran är exceptionellt omfattande och komplicerad. Om tidsfristen förlängs meddelar staden detta samt orsakerna till dröjsmålet till den som begär uppgifter inom en månad efter mottagandet av begäran. 

Rätt till rättelse (artikel 16) 

Du har rätt att av staden utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Du har också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter. Eventuella ofullständigheter i uppgifterna löses med beaktande av syftet med behandlingen av personuppgifter i registret. Om staden inte godtar personens begäran om att få uppgifter rättade, tillhandahåller den ett skriftligt intyg där orsakerna till att avslå begäran meddelas. I detta sammanhang informeras också om möjligheten att inge ett klagomål till tillsynsmyndigheten och att använda andra rättsmedel. 

Rätt att bli bortglömd (artikel 17) 

I vissa undantagsfall, till exempel om behandlingen av uppgifter har grundat sig på personens samtycke och personen återkallar sitt samtycke, har personen rätt att få sina uppgifter raderade, det vill säga att bli bortglömd. Om staden inte godtar personens begäran att få sina uppgifter raderade, tillhandahåller den ett skriftligt intyg där orsakerna till att avslå begäran meddelas. I detta sammanhang informeras också om möjligheten att inge ett klagomål till tillsynsmyndigheten och att använda andra rättsmedel. Den registrerade har inte rätt till radering av uppgifterna om staden behandlar uppgifterna för att fullgöra en rättslig förpliktelse, för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning som utförs av staden. 

Rätt till begränsning av behandling (artikel 18) 

I vissa situationer kan en person ha rätt att begära begränsning av behandlingen av sina personuppgifter tills uppgifterna har kontrollerats på vederbörligt sätt samt rättats eller kompletterats. En sådan situation kan vara till exempel att den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger staden möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta. 

Rätt till dataportabilitet (artikel 20) 

Personen har rätt att överföra sina personuppgifter, som han eller hon har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige, till en annan personuppgiftsansvarig, om behandlingen av uppgifterna grundar sig på samtycke eller avtal och behandlingen sker automatiserat. Den rätten ska inte gälla i fråga om en behandling som är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av staden. 

Rätt att göra invändningar (artikel 21) 

En person har rätt att, av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation, när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende honom eller henne, när behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av staden. I detta fall kan får behandlingen av personuppgifterna endast fortsätta om staden kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen. Behandlingen får också fortsätta om den sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. 

Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet (artikel 77) 

Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679. Dessutom har du rätt att använda andra administrativa prövningsförfaranden samt rättsmedel. 

Dataombudsmannens byrå 

Besöksadress: Fågelviksgränden 4 

Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors 

E-post: tietosuoja@om.fi. 

Telefonväxel: 029 566 6700 

Hur kan du kontakta oss vid frågor om dataskydd? 

Marko Luukkanen, marko.luukkanen@hel.fi  

Ansvarig person  

kommunikations- och kontaktchef Marja Istala-Kumpunen

marja.istalakumpunen@hel.fi   

Kontaktuppgifter 

[Helsingfors stad, Registratorskontoret, PB 10 (Norra Esplanaden 11–13), 00099 Helsingfors stad] 

Kontaktuppgifter till dataskyddsombud 

 

Helsingfors stads dataskyddsombud 

tietosuoja@hel.fi 

09 310 1691 (telefonväxel) 

 

Denna dataskyddsbeskrivning har uppdaterats 19.4.2024.