Musta tausta

Dynamik under impressionismen

Den individuella insatsen är viktig.

I de olika fragmentens och motivens textur blir dynamiken allt mera detaljerat utskriven. Detta ger de individuella orkestermusikerna ett större personligt ansvar att förverkliga det som tonsättaren skrivit i noterna. 

Musikens element
Musikens tidsperioder