Musta tausta

Melodi under impressionismen

Melodin har en mindre central roll.

Under romantiken var melodin mycket viktig. I impressionismen har melodin en passiv roll. Den flyter med musiken men bestämmer sällan harmonin eller rytmen. Istället för melodi används korta motiv. Det finns inte huvud- och sidoteman. Melodin undviker stora intervall. Skalans sjunde ton, ledtonen, uppträder sällan eftersom den skulle kräva att den harmoniska spänningen borde upplösas. 

Musikens element
Musikens tidsperioder