Musta tausta

Dynamik under barocken

Tyst och starkt.

Under barocken föddes terrassdynamiken, alltså en växling mellan att spela starkt (forte, f) och tyst (piano, p). En del av detta skrevs ut i noterna, men det mesta kom man överens om muntligt musiker emellan. Val av dynamiska styrkor kunde också bottna i vissa konventioner.

Musikens element
Musikens tidsperioder