Musta tausta

Harmoni under barocken

Dur och moll etableras.

Harmonin började skapas av ackord som skapade botten för melodinModerna ​försvann då dur och moll etablerade sig som tonarter. I och med detta uppstod bruket att låta vissa ackord följa varandra, s.a.s följa vissa stigar. Man började använda generalbas och basso continuo. Orkestern leddes från basso continuon men det fanns ingen dirigent. Det uppstod ett starkt understruket förhållande mellan melodi och baslinje på ett sätt som man kan höra i flera olika slags musik än idag. 

Musikens element
Musikens tidsperioder