Musta tausta

Harmoni under ekspressionismen

Alla 12 toner.

Den traditionella tonaliteten bygger på att tonsättaren utgår från en skala med sju toner i olika rangordning. Denna skala ersattes av 12-tonsmetoden, dodekafonin, i vilken alla 12 toner är jämbördiga. Tonsättaren skapade en tonrad, alltså satte de 12 tonerna i vilken följd han ville. Tonraden hade som regel att ingen ton fick upprepas före alla de andra 11 tonerna använts. Med detta ville man undvika att låta örat ta fasta på en viss ton som en tonika, en huvudton. 

Musikens element
Musikens tidsperioder