Musta tausta

Harmoni under renässansen

Moder och polyfoni.

I renässansens musik skapas harmoni ofta av att flera melodier klingar samtidigt på varandra. Denna typ av mångstämmig musik kallas för polyfoni. Till skillnad från den dur och moll man använde senare använde man istället moder eller kyrkotonarter. Det är kyrkotonarterna som gör att vi hör märkligheter och konstiga ting i renässansens musiks harmoni. Det fanns noggranna regler för vilka toner som fick klinga samtidigt. Felaktiga kombinationer uppfattades som orena och djävulska.

Musikens element
Musikens tidsperioder