Musta tausta

Melodi under renässansen

Varje stämma är en melodi.

I renässansmusiken dominerade en polyfon mångstämmighet. I en polyfon musik finner man alltså inte bara en enda melodi man skall följa. Det finns flera melodier som klingar samtidigt på varandra.

Musikens element
Musikens tidsperioder